Contact US

JRIHS and JRISS

วารสารราชธานีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชธานี

มหาวิทยาลัยราชธานี เลขที่ 261 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000  โทร 045-319-900 ต่อ 138   โทรสาร 045-319-911  E-mail: jrihs@rtu.ac.th

 

วารสารราชธานีนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี

มหาวิทยาลัยราชธานี เลขที่ 261 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000  โทร 045-319-900 ต่อ 138   โทรสาร 045-319-911  E-mail: jriss@rtu.ac.th

Send Us Email