About JRISS

Journals of Ratchathani Innovative Social Sciences

About the Journal

วารสารราชธานีนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ ด้านการศึกษา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจและการจัดการ การท่องเที่ยว การจัดการการโรงแรม การจัดการธุรกิจการบิน  และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคมศาสตร์

 

วัตถุประสงค์

           1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ พัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ ด้านการศึกษา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจและการจัดการ การท่องเที่ยว การจัดการการโรงแรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคมศาสตร์

           2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจ ทั้งในและนอกสถาบัน 

           3. เพื่อกระตุ้น ให้เกิดการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจและการจัดการ การท่องเที่ยว การจัดการการโรงแรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ ที่จะสามารถนำไปอ้างอิงประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวม

 

กำหนดตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ

  • ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม
  • ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน
  • ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน          
  • ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม

 

ขอบเขตของวารสาร (Scope)

วารสาร Journal of Innovative Social Science รับบทความวิชาการ และบทความวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทความนั้นต้องนำเสนอให้เห็นถึงการสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางวิชาการที่มีประโยชน์และน่าสนใจ รวมถึงการนำเสนอผลการวิจัย ที่เป็นปัจจุบัน เป็นประโยชน์ต่อทั้งแวดวงวิชาการและวิชาชีพ โดยบทความที่จะได้รับการตีพิมพ์นั้น จะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในสาขาที่บทความนั้นเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของวารสาร ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จะครอบคลุมเนื้อหาด้านการศึกษา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจและการจัดการ การท่องเที่ยว การจัดการการโรงแรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคมศาสตร์

 

กระบวนการพิจารณาและประเมิน (Review Process)

  • สำหรับบทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Innovative Social Science จะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารอื่นๆ และจะได้รับการพิจารณาและการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review process) ในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ท่าน ต่อ 1 บทความ ในลักษณะ double-blinded การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง การเผยแพร่ต่อไปต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์

Submissions

Submission Preparation Checklist

ส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

- The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).

 - The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.

 - Where available, URLs for the references have been provided.

 - The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.

 - The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใดๆ ที่นำเสนอในบทความเป็นของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว โดยบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ และคณะกรรมการวารสารราชธานีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด มหาวิทยาลัยราชธานี บรรณาธิการ และกองบรรณาธิการจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือผลที่เกิดขึ้น จากการใช้ข้อมูลที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัว

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.

 

Editorial Team

Editorial Team list

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองสุข วันแสน                             คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม                บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ                                           มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร์                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกวิทย์ มณีธร                                  มหาวิทยาลัยบูรพา         

รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ มีแจ้ง                                    มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ                           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่           

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก                                     มหาวิทยาลัยพะเยา      

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล                                 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย วงษ์นายะ                               มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร      

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช                            มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์                                   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

อาจารย์ ดร.สุรางคนา มัณยานนท์                                      มหาวิทยาลัยราชธานี

อาจารย์ ดร.วรรณกร ศรีรอด                                               มหาวิทยาลัยราชธานี

ผู้ประสานงานและเผยแพร่

อาจารย์เมธาวี ตันวัฒนะพงษ์                               

อาจารย์กนกกาญจน์ ศรีสุรินทร์     

อาจารย์ธนาศักดิ์ ข่ายกระโทก

อาจารย์สิริมา บูรณ์กุศล

ติดต่อกองบรรณาธิการ

มหาวิทยาลัยราชธานี เลขที่ 261 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000  โทร 045-319-900 ต่อ 110 โทรสาร 045-319-911  E-mail: jriss@rtu.ac.th

  • วารสารราชธานีนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
  • 2 February 2017
  • jriss@rtu.ac.th