About JRIHS

Journals of Ratchathani Innovative Health Sciences

About the Journal

วารสารราชธานีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์ต่อก ารพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

วัตถุประสงค์

           1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ พัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

           2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ 

           3. เพื่อกระตุ้น ให้เกิดการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ ที่จะสามารถนำไปอ้างอิงประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวม

 

กำหนดตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ

  • ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม
  • ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน
  • ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน          
  • ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม

 

ขอบเขตของวารสาร (Scope)

วารสาร Journal of Innovative Health Science รับบทความวิชาการ และบทความวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทความนั้นต้องนำเสนอให้เห็นถึงการสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางวิชาการที่มีประโยชน์และน่าสนใจ รวมถึงการนำเสนอผลการวิจัย ที่เป็นปัจจุบัน เป็นประโยชน์ต่อทั้งแวดวงวิชาการและวิชาชีพ โดยบทความที่จะได้รับการตีพิมพ์นั้น จะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในสาขาที่บทความนั้นเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของวารสาร ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จะครอบคลุมเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

กระบวนการพิจารณาและประเมิน (Review Process)

  • สำหรับบทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Innovative Health Science จะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารอื่นๆ และจะได้รับการพิจารณาและการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review process) ในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ท่าน ต่อ 1 บทความ ในลักษณะ double-blinded การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง การเผยแพร่ต่อไปต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์

Submissions

Submission Preparation Checklist

ส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

- The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).

 - The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.

 - Where available, URLs for the references have been provided.

 - The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.

 - The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใดๆ ที่นำเสนอในบทความเป็นของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว โดยบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ และคณะกรรมการวารสารราชธานีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด มหาวิทยาลัยราชธานี บรรณาธิการ และกองบรรณาธิการจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือผลที่เกิดขึ้น จากการใช้ข้อมูลที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัว

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.

 

Editorial Team

Editorial Team list

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เยาวลักษณ์  โพธิดารา                        คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ดร.ฐิติมา  โกศัลวิตร                                                          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี

 กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ภญ.นนัทวัน บุญยะประภัศร      มหาวิทยาลยัมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทิพา สอ่งศิริ                               มหาวิทยาลัยสยาม

ดร.ศักดา ขําคม                                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร.กชพงษ์ สารการ                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ดร.จรุีวรรณ มณีแสง                                                          มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล

ดร.นุสรา ประเสริฐศรี                                                        วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

ดร.ภคิน ไชยช่วย                                                             วิทยาลัยสาธารณสุขอุบลราชธานี

ดร.สภุาภรณ์ ศรีธัญรัตน์                                                    ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ จ.อุบลราชธานี

ดร.อรทัย ศรีทองธรรม                                                      สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จ.อุบลราชธานี

ดร.จุติพร ผลเกิด                                                              สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จ.อุบลราชธานี

ดร.กัญญารัตน์ กันยะกาญจน์                                            รพ.สต.คําเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

อ.จิรังกูร ณัฐรังสี                                                              มหาวิทยาลัยราชธานี

ผู้ประสานงานและเผยแพร่

อาจารย์เมธาวี ตันวัฒนะพงษ์                                  อาจารย์กนกกาญจน์ ศรีสุรินทร์      

อาจารย์ธนาศักดิ์ ข่ายกระโทก                                  อาจารย์สิริมา บูรณ์กุศล              

 ติดต่อกองบรรณาธิการ


มหาวิทยาลัยราชธานี เลขที่ 261 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000  โทร 045-319-900 ต่อ 138   โทรสาร 045-319-911  E-mail: jrihs@rtu.ac.th

 

  • วารสารราชธานีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชธานี
  • 2 February 2017
  • jrihs@rtu.ac.th